ماژول ارتباطی HomeLynk – Schneider LSS100100 – Wiser for KNX

598.00 

HomeLYnk logic controller, logic module, controller for EIB, KNX, Modbus and BACnet.

Wiser for KNX یا LSS100100 ساده ترین راه برای نمایش و برنامه‌ریزی منطق پیچیده در شبکه های خانه هوشمند KNX و Modbus است.